Tukipalvelut Hemma - 15 paikkaa

  • Tukiasumispalvelut
  • Intervallijaksot

Tukipalvelut Hemma on kodinomainen tukiasumispalveluyksikkö lähellä Kemin keskustaa. Tukipalvelut Hemma on pienkerrostalo Botnia 24h Oy:n päärakennuksen välittömässä läheisyydessä. Tukipalvelut Hemman alakerta on esteetön. Tukipalvelut Hemman toiminta-ajatuksena on tarjota päihteetöntä ja kuntouttavaa tukiasumista, sekä mahdollistaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille hoitoketjua täydentävä tukiasumismuoto.

Tukipalvelut Hemmaan tullaan pääsääntöisesti Kuntoutuskoti Harmonian kautta, joissain tapauksissa siirto voidaan toteutetaan myös Päihde Hjelpistä tai Hoivakoti Herukasta. Tukipalvelut Hemma sijoittuu Botnia 24h Oy:n hoitopolkumallin loppupäähän ja kuntoutumisen edetessä asukkaan toimintaa ohjataan enenevissä määrin itsenäisempään suuntaan, yksilöllisen toimintakyvyn rajoissa. Tukipalvelut Hemman asukkaat eivät tarvitse yöhoitoa. Tukipalvelut Hemmassa ammattitaitoinen henkilökunta on läsnä ma ja la 7:00- 15:00 ja ti-pe 8:00- 18:00. Sunnuntaisin lääkehoito toteutetaan Kuntoutuskoti Harmonian kautta.

Tukipalvelut Hemmassa asukkaat asuvat kodinomaisesti joko kahden hengen soluasunnossa tai omassa yksiössä. Jokaisessa asunnossa on oma keittiö ja wc /suihkutilat. Yhteisinä tiloina Tukipalvelut Hemmassa toimii reilun 50m2 ryhmätila jossa valmistetaan lounas. Lisäksi piharakennuksessa on pyörävarasto. Piha-alueella on mahdollisuus ulkoaktiviteetille sekä ruuanvalmistukseen. Tukipalvelut Hemmassa jokaisella asukkaalla on oma nimetty omahoitaja koko asumisjakson ajan. Lääkärin palvelut psykiatrisissa asioissa toteutetaan Botnia 24h Oy:n oman lääkärin vastaanotolla, johon mahdollisuus tarvittaessa kerran viikossa. Somaattisissa sairauksissa ja/ tai oireilussa käytetään oman kunnan terveyspalveluita. Kauempaa tulevien osalta kotikunnan maksusitoumus Kemin terveyskeskukseen.

Tukipalvelut Hemman hoitoideologia koostuu yhteisöhoitomallista, elämänhallinnan- ja mielenterveystaitojen parantamisesta, ratkaisukeskeinen ajattelun viitekehystä noudattaen. Tukipalvelut Hemma toteutetaan vahvasti yhteisöhoidollista mallia. Terapeuttisen yhteisön tavoitteena on yksilön elämäntavan, arvojen ja mielikuvan muutos, jota tuetaan hyödyntämällä yhteisöä menetelmänä. Tukipalvelut Hemman yhteisöhoidossa opetellaan elämisen ja itsensä hoitamisen taitoja sekä toipumista tukevia asenteita päihteettömässä ympäristössä. Tukipalvelut Hemman asukkaiden ja henkilökunnan muodostama yhteisö edesauttaa muutoksen aikaansaamisessa ja tukemisessa. Terapeuttisessa yhteisössä vastuu yksilöllisen muutoksen tukemisesta on osaltaan jokaisella yhteisön jäsenellä. Tukipalvelut Hemman yhteisön arki ja käytännöt on organisoitu niin, että se tukee yksilön muutosta mahdollisimman tehokkaasti. Toiminnot on suunniteltu tuottamaan muutosta ja oppimista yhteisön jäsenissä ja kaikki yhteisön jäsenet ovat muutoksen ja oppimisen välineitä. Jokainen on siis tarpeellinen yksilö Tukipalvelut Hemman yhteisössä. Tukipalvelut Hemman henkilökunnan keskeinen tehtävä on kannatella yhteisön rakenteita ja kulttuuria. Tukipalvelut Hemman tärkeässä roolissa on yhteisön ja vertaistuen hyödyntämisen kautta syntynyt sosiaalisen oppimisen prosessi. Tukipalvelut Hemman yhteisöhoidolliseen malliin kuuluu kuntouttava viikko-ohjelma, yhteisen vastuun kantaminen koko yhteisöstä, yhteisöpalaverit 2x kuukaudessa, jossa asioita käsitellään ja sovitaan yhteistyössä. Tukipalvelut Hemmassa on jaettu vastuu alueita yhteisön jäsenten kesken niin siivousten kuin ruuan valmistuksen osalta. Ruuan valmistuksen vastuualueisiin osallistuvalle yhteisön jäsenelle lounas on ilmainen. Vastuualueet vaihtuvat yhteisöpalaverissa 2 vkon välein. Tukipalvelut Hemmassa arjen askareiden hoitamisen tueksi on laadittu siivoussuunnitelma, joka tukee myös kuntoutumisen edetessä omatoimisuutta. Vastuualueet jaetaan oikeudenmukaisesti huomioon ottaen yksilöllinen toimintakyky. Tukipalvelut Hemman henkilökunta ohjaa ja tukee kaikissa yhteisön toimissa asukkaita. Tukipalvelut Hemma toteuttaa paljon virike ja retkitoimintaa. Viikko- ohjelmaan sisältyy kerran viikossa uimahalli/ kuntosali ryhmä sekä keilaus. Muutoin ryhmätoiminnan sisällöt ovat keskustelu, toiminta, leivonta, rentoutus sisältöisiä.

Tukipalvelut Hemman elämänhallinnan taitojen parantamisen tavoitteena on ohjata asukkaan tieto ja taito pohjaa oman elämänsä asiantuntijuuteen ja saavuttaa kyky pitää sitä koossa. Tärkeää on saavuttaa asukaan kanssa ymmärrys henkilökohtaisen sairauden/ riippuvuuden ilmenemismuotoihin ja hallintaan. Tukipalvelut Hemma ohjaa asukasta oman elämän suunnitelmallisuuteen, jonka kautta sairauden pahenemisvaiheet opitaan tunnistamaan ennakoivasti. Tukipalvelut Hemmassa asukkaan itsetuntemus lisääntyy, jonka kautta itselle asetetut vaatimukset suhteutetaan olemassa oleviin olosuhteisiin sekä henkilökohtaiset voimavarat tunnistetaan ja niitä opitaan hyödyntämään elämänhallinnan ylläpitämisessä. Mielenterveystaitojen osa- alueella Tukipalvelut Hemma korostaa vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja tunnetaitoja. Tavoitteena on eheyttää puutteellisia toiminta/ ajatusmalleja saavuttamalla yksilön tietoisuus, motivaatio ja kyky hoitaa omaa mielenterveyttään mahdollisimman itsenäisesti ja luoda/ ylläpitää ihmissuhteita uusissa yhteisöissä. Ratkaisukeskeinen ajattelu ohjaa Tukipalvelut Hemman kuntouttamista vaiheittain hallitusti jota kautta pohja pysyvälle muutokselle on mahdollinen. Ratkaisukeskeisenajattelun viitekehyksessä Tukipalvelut Hemma ohjaa asiakaslähtöisesti jäsentämään maailmankuvaa etsien voimavaroja elämästä ja tukien omanarvoisuuden tunnetta. Tämänhetkisten ongelmien jäsentäminen tärkeysjärjestykseen helpottaa ongelmien kaaottisuutta. Tukipalvelut Hemman viikko-ohjelma ja retki/viriketoiminta lisää kykyä nauttia pienistä hyvistä hetkistä ja mielikuvaharjoittelu auttaa tulevaisuuden uusien toimintamallien rakentamisessa. Yksikin pysyvä muutos voi antaa voimaa muutosten teossa seuraavissa ongelmakohdissa. Tukipalvelut Hemman henkilökunta motivoi asukasta ja antaa palautetta joka auttaa eteenpäin.

Tukipalvelut Hemman henkilökunta työskentelee kuntouttavalla työotteella. Kuntoutuksella pyritään parantamaan yksilön selviytymistä. Kuntoutus voidaan jakaa erityiskuntoutukseen, jota toteuttaa fysioterapeutit sekä yleiskuntoutukseen, jota toteuttaa hoitohenkilökunta. Kuntoutuminen edellyttää asukkaan sitoutumista muutosprosessiin ja moniammatillista sitoutumista asukkaan tukemiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntouttavatyöote näkyy henkilökunnan toiminnassa motivointina ja ohjauksena asukkaan omatoimisuuden toteutumisessa. Tukipalvelut Hemman hoitajan tehtävä ei ole tehdä puolesta vaan auttaa siinä mihin yksilö ei yksin kykene. Kuntouttavaa työotetta tukee monipuolinen viikko- ohjelma. Tarvittaessa erityiskuntoutusta kuten fysioterapiaa haetaan oman kunnan kautta. Asukaslähtöinen tavoitteiden asettaminen/ tavoitteisiin pääsyn arviointi toteutetaan kaksi kertaa vuodessa hoito- kuntoutussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Jokaiselle asukkaalle laaditaan ensi yksilöllinen asumissuunnitelma, ensimmäinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan kuukauden kuluttua Tukipalvelut Hemmaan saapumisen jälkeen.

Tukipalvelut Hemman tavoite on korjata vääristyneitä/ puutteellisia toiminta- ja ajatusmalleja Saavuttamalla yksilön tietoisuus, motivaatio ja kyky tunnistaa/hoitaa itseään kokonaisvaltaisesti. Ohjauksen kautta auttaa asukasta löytämään omat voimavarat ja ratkaisumallit ajattelun ja elämän muutokseen. Lääkehoidon tavoitteena on saavuttaa asukkaalle ymmärrys lääkehoidon merkityksestä yhtenä osana oireiden hallintaan sekä herättää motivaatio omaan lääkehoitoon.

Tukipalvelut Hemmaan muuttava asukas tarvitsee koti kunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen. Hinnaston asumismenoista löydät Botnia 24h Oy:n hinnasto osiosta, sekä tarkempaa tietoa asumiseen Tukipalvelut Hemmassa löydät osiosta tietoa asukkaalle/muuttajalle. Tukipalvelut Hemmaan voi tulla myös kuntaosuuden itse maksavana.

Tervetuloa Tukipalvelut Hemman yhteisön jäseneksi

Olemme osa Coronariaa, jonka tarjontaan kuuluvat monipuoliset perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, palveluasumisen ja kotihoidon sekä kuntoutuksen palvelut. Coronaria on 100%suomalainen terveyspalveluihin erikoistunut yritys. Lue lisää täältä https://www.coronaria.fi/asumis-ja-hoivapalvelut/